(आजको दिन) (२), (उनले सिर्जेका) (२)

रमाउँदै जाऊँ, खुशी मनाऊँ, (र आनन्द गरौँ) (२)

आजको दिन उनले सिर्जेका, रमाउँदै जाऊँ र खुसी मनाऊँ

(आजको दिन) (२), उनले सिर्जेका 

खुशी-खुशी मनाऔँ, खुशी-खुशी मनाऔँ (२) भन-भन, प्रभु येशू ख्रीष्टको जय (२) मेरोलागि आए, मेरोलागि जिए (२) मेरोलागि येशूले दुःख उठाए (२) मेरोलागि मारिएथे, मेरोलागि गाडिएथे (२) मेरोलागि बौरी उठे, मेरो हुन्‌ येशू म येशूको हुँ, हामी येशूका हौँ । खुशी-खुशी मनाऔँ, खुशी-खुशी मनाऔँ (२) भन-भन, प्रभु येशू ख्रीष्टको जय (२)